Jelenlegi hely

A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

A szóbeli és írásbeli házi feladatoknak lényeges szerepük van a tanítási órákon feldolgozott tananyag rögzítésében, az ott elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában. A következő tanórán/tanórákon történő számonkérések sikerességét, eredményességét is az otthoni munkával tudják a tanulók biztosítani.

A házi feladat állhat kötelező és szorgalmi feladatokból, illetve egyes tantárgyak esetében a tantárgyi sajátosságokból adódó házi dolgozat és kiselőadás készítéséből.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy csak olyan házi feladatot kapjon a tanuló, melyet a tanítási órán előkészítettünk. A feladatot pontosan kijelöljük és figyelünk arra, hogy a tanulók feljegyezzék a tudnivalókat.

A házi feladat ellenőrzését (formai és tartalmi szempontból is) a következő tanítási órán/órákon vagy személyes konzultáció során végezzük el. A megoldást értékeljük, a szorgalmi házi feladatot jó, jeles osztályzattal jutalmazhatjuk.

A házi feladatként adott tananyagból a szaktanár feleltethet jegyre is.

Hétvégére, tanítási szünetre külön megterhelést jelentő, plusz feladatokat nem jelölünk ki. Ez alól a rendes érettségi vizsga előtt álló osztályok kivételt képezhetnek.

 

Pedagógiai Program

7.4.

Az iskolai beszámoltatás és az ismeretek számonkérésének követelményei, formái és a tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése

A tanulók tárgyi tudását rendszeresen értékeljük, mind szóban, mind érdemjegyekkel. Az ötfokú osztályozási skálát alkalmazzuk a tárgyi tudás, a minősítésekor (lsd: Közoktatási tv. 70.§).

A szaktárgyi követelmények teljesítésének értékelése a szakmai munkaközösség által kidolgozott, egységes (vagy arra irányuló) minősítési rendszer alapján történik, melyet a tanulók a tárgy tanulásának kezdetekor megismernek. Elsősorban az elégséges és a jeles osztályzatok megállapításánál tartjuk fontosnak, hogy azonos követelményrendszer elé állítsuk tanulóinkat. A közbülső osztályzatok megállapítása a tanári gyakorlatnak megfelelően történik. Értékelési rendszerünkben az érettségi vizsga standardizált követelményeihez igazodunk.

Az értékelés különböző fórumokon, kisebb, illetve nagyobb közösség előtt történik:

osztályfőnöki és szaktárgyi órákon,

szülők előtt: szülői értekezleten, fogadóórán, fogadónapon, osztályközösség előtt, iskolaközösség előtt.

A tanév során szerzett érdemjegyeket szóbeli ellenőrzéskor a minősítés pillanatában, vagy az írásbeli felelet, dolgozat kijavítása után, a megírást követő egy-két héten belül ismertetjük a tanulókkal. Az értékelés kritériumait minden esetben közöljük.

Az érdemjegyeket bevezetjük az osztálynaplóba, illetve nyelvi vagy egyéb csoport esetén a csoportnaplóba. Ez utóbbiból minden hónap végén átírjuk a jegyeket az osztálynaplóba.

A tanulók az ellenőrző könyv útján tájékoztatják szüleiket érdemjegyeikről. Az osztályfőnök feladata és joga, hogy negyedévenként ellenőrizze a tanuló által az ellenőrzőbe beírt érdemjegyeket mind minőségi, mind mennyiségi szempontból.

A félév érdemjegyeinek száma arányos a tantárgy heti óraszámával. Havonta - lehetőség szerint - egy-egy érdemjegyet szerez a tanuló. A szóbeli és írásbeli számonkérés is egyensúlyban van. Az iskolai nagydolgozat soha nem érheti meglepetésszerűen a tanulókat: egy-egy didaktikai egység lezárása, összefoglalása után történik, a szaktanár akarata szerint, de a tanulókkal egyeztetve.

Egy tanítási napon két nagy iskolai dolgozat írásánál többre, lehetőleg, nem kerül sor (ez természetesen nem zárja ki egy-egy órai tananyag tudásának ellenőrzését más tantárgyból akár írásban is).

A szaktanár a tanulókat szóban félévenként két alkalommal értékeli az addig szerzett érdemjegyek alapján, a tanórai munkát is figyelembe véve. November közepén, januárban, a tavaszi szünet előtt, valamint május végén értékeljük a tanulókat, ismertetve velük a javítási, fejlődési lehetőségeket. Erről a szülő fogadóórán személyesen is tájékozódhat.

A félév végén, illetve a tanév szorgalmi időszakának befejezésekor a megszerzett érdemjegyek alapján megállapítjuk a tanulók osztályzatait az egyes tantárgyakból. A magatartás és szorgalom értékelése és minősítése az osztályfőnök feladata és joga, melyet a szaktanárok és az osztály tanulói véleményének meghallgatása után gyakorol.

Az osztályzatok végleges megállapítására szolgál a félévi és az év végi osztályozó értekezlet. Itt ítéli oda a tantestület a dicséreteket, jutalmazásokat (büntetéseket nem) az elfogadott elvek alapján (lsd. a tanulók jutalmazásának elvei).

A tanulók minden kiemelkedő, pozitív megnyilvánulását külön értékeljük:

  • a kiemelkedő szaktárgyi tudást szaktárgyi dicsérettel,
  • a tanulmányi és sportversenyeken elért eredményt (amely adott esetben lehet a helyezés nélküli jó szereplés is) szaktárgyi, igazgatói, nevelőtestületi dicsérettel,
  • a kiemelkedő tanulmányi munkát osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicsérettel,
  • a közösségben végzett kiemelkedő munkát osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicsérettel jutalmazzuk (közösség = osztály-, évfolyam-, iskola-, kollégiumi közösség, diákönkormányzat, verseny = csapat, sport, tanulmányi, diákkör).

Az érettségi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a tanuló szaktárgyi és/vagy általános dicséretet kaphat színvonalas írásbeli és/vagy szóbeli feleleteiért a vizsgáztató tanár, illetve a vizsgabizottság javaslata, döntése alapján.

A dicséreteken túl a tanuló a tanév végén, ballagáskor, érettségin, vagy egyéb alkalommal oklevél-, könyvjutalomban részesülhet a fenti eredményességet figyelembe véve. Tanévenként néhány végzős tanuló elnyerheti a Bessenyei Emlékplakettet, az odaítélés szabályainak megfelelően.

A félévi osztályzatokat az ellenőrző könyvbe az osztályfőnök jegyzi be: a magatartást és szorgalmat betűvel, a tantárgyak minősítését számjeggyel. Dátum: az osztályozó értekezlet napja. Az osztályfőnök aláírását az iskola körbélyegzőjével hitelesíti.

A bizonyítványba a tanév végi osztályzatokat jegyzi be az osztályfőnök: minden osztályzatot betűvel. Dátum: az ünnepélyes tanévzáró napja (végzős évfolyamnál az osztályozó értekezlet napja).

A megállapított dicséreteket az elfogadott záradékok szerint jegyzi be az osztályfőnök az ellenőrző könyv „Az iskola értesítései..." rovatába, a bizonyítvány jegyzet rovatába.

Nevelőtestületi és igazgatói dicsérethez igazgatói (igazgatóhelyettesi) aláírás és körbélyegző, osztályfőnöki és szaktárgyi dicsérethez osztályfőnöki aláírás szükséges.

Szaktárgyi dicséretet félévkor a tárgy osztályzata melletti „D" jelzéssel is be lehet jegyezni (a dicséretek záradékait a melléklet tartalmazza).

 

Házirend

1.6

Tantárgyak, számonkérés, értékelés, vizsgák

Az iskola Pedagógiai Programja a 7.4. fejezetében ezzel a témakörrel megfelelő részletességgel foglalkozik. A házirend az alábbiakban még egyszer visszatér a legfontosabb elemekre, illetve szabályozza a PP-ból hiányzó kérdéseket.

1. Naponta legfeljebb csak két, nagyobb egységből történő számonkérő iratható. Elsőbbséget élvez a hamarabb bejelentett dolgozat, de a szaktanárok megállapodása ezen változtathat.

2. Számonkérés alól felmentés csak az óra elején kérhető. Ez a szabály az előző napi tanulmányi-, sport-, kulturális verseny, kirándulás, színház esetére is érvényes. Indok nélküli felmentés tanévente és tantárgyanként kétszer kérhető, de előre bejelentett nagydolgozat és előre bejelentett, személyre szabott feleltetési szándék esetén ezzel a lehetőséggel nem lehet élni. A szaktanár a felmentésekről nyilvántartást vezet.

3. Minden írásbeli munkát legkésőbb a megírás után három héttel ki kell javítani és a tanulónak meg kell mutatni. Ettől csak alapos indokkal (pl. betegség) lehet eltérni. A határidő elmulasztása esetén az osztály az osztályfőnökhöz fordulhat. A határidőn túl értékelt és kiadott dolgozatok érdemjegyét a tanulónak jogában áll nem elfogadni. A tanulónak joga van a kijavított és osztályozott dolgozat fénymásolatát hazavinni.

Kategóriák: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer